Predmet znaleckej činnosti:

V rámci tejto činnosti znalecká organizácia vykonáva znalecké stanovenie hodnoty podnikov, ich častí a zložiek ich majetku:

 • stanovenie majetkovej, podnikateľskej, kombinovanej a likvidačnej hodnoty podnikov a ich častí
 • stanovenie všeobecnej (trhovej) hodnoty zložiek hmotného a iného majetku podnikov aj živnostníkov (pozemkov, stavieb, strojných, elektrotechnických zariadení a dopravných prostriedkov, zásob, pohľadávok, záväzkov a ostatných aktív a pasív)
 • stanovenie hodnoty obchodných podielov a cenných papierov, nehmotného investičného majetku v rozsahu goodwillu, know-how, ochranných známok, práv z priemyselného vlastníctva a iných výsledkov tvorivej duševnej činnosti najmä patentov a vynálezov

Účely znaleckých posudkov

Znalecké stanovenie hodnoty podnikov, ich častí a zložiek ich majetku sa vykonáva pre tieto účely:

 • prevod vlastníckeho práva (predaj a kúpa)
 • nepeňažné vklady
 • zmena právnej formy spoločností (transformácie)
 • exekúcie, likvidácie a konkurzné konania
 • objektivizácia účtovníctva
 • úvery a pôžičky
 • trestná činnost (súdy, polícia)
 • iné účely

Metodika

Znalecké stanovenie hodnoty podnikov, ich častí a zložiek ich majetku sa vykonáva na základe metodiky:

 • určenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom Vyhlášky c. 492/04 Z. z. o stanovení hodnoty majetku v platnom znení
 • Medzinárodných ohodnocovacích štandardov IVSC, ktoré vydala Slovenská Asociácia Ekonomických Znalcov (SAEZ) v roku 2003